Растения

Растения

В биологията, името растение се дава на неподвижно прикрепени организми, притежаващи хлорофил необходим за процеса фотосинтеза. Всички растения дишат, хранят се самостойно, имат рецептори за осезание и способност да се размножават. Повечето растения притежават корен, стебло и листа. На Земята са познати около 600 000 вида растения.

Растенията са основна част от живота на Земята. Те произвеждат кислород и храна за животните. Всички животни зависят от химичната енергия, натрупана във вид на органични съединения, която растенията добиват от Слънцето чрез фотосинтеза. Тази енергия животните усвояват чрез метаболизма си. От растителните видове са се образували също и изкопаемите горива, които ползваме днес.

Класификаци

Неваскуларни растения

 • Anthocerotophyta — Рогоспорангиеви мъхове
 • Bryophyta — Листнати мъхове
 • Hepatophyta — Чернодробни мъхове

 

Подцарство Tracheobionta — васкуларни растения

 • Cycadophyta — Цикасовидни
 • Equisetophyta — Хвощовидни
 • Ginkgophyta — Гинкови
 • Gnetophyta
 • Lycopodiophyta — Плауновидни
 • Magnoliophyta — Покритосеменни
 • Pinophyta — Голосеменни
 • Psilotophyta — Псилотовидни
 • Pteridophyta — Папратовидни
 • Rhyniophyta — Безлистни